התנסותחינם

תקנון ותנאי שימוש באתר

מבוא

 1. אתר https://etype.timloola.co.il/ (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המציע לגולשים ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או כל מדיה אחרת, בין באופן שוטף ובין באופן אקראי, לרבות משתמש מזדמן, מידע בתחום טכנולוגיית עיבוד שמע לטקסט ואספקת שירותי תמלול ותרגום. כן מהווה האתר חנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים בתחומים אלה. בעל האתר ומפעילו הינו חברת נגישות לעם בע"מ ח.פ. 515891158, שמשרדה הרשום ברח' הגדנ"ע 3, בנימינה (להלן: "החברה").
 2. ביצוע כל פעולה באמצעות האתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 3. בביצוע רכישת מוצר או שירות באתר מצהיר המשתמש כי קרא את הוראות תקנון ותנאי שימוש אלה, הבין אותן והסכים להן.
 4. הוראות תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן ויהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.
 5. לצורך תקנון זה, "משתמש" הינו – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, ובלבד שעמד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל את השתתפותו של משתמש הנוגדת את התקנון ו/או שהתנהגותו אינה הולמת או עשויה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד ואין בהן כדי לשמש לשם פרשנותו.
 4. תקנון ותנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

המוצרים / השירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, כגון אלו המפורטות מטה ואולם החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת כלשהי, לרבות בהתייחס לסל השירותים ו/או הפעולות המפורט להלן:
 • גלישה ועיון בתכנים שונים
 • רכישת מוצרים ו/או שירותים, הכוללים, בין השאר, שירותי תמלול ותרגום אוטומטי, שירותי טיוב והגהה אנושיים
 • הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש)
 • שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו בדוא"ל ו/או באמצעות שיתוף ברשתות חברתיות
 • תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות
 • מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים ופרסומם באתר ו/או בדפי הרשתות החברתיות של החברה.

הרכישה באתר

 1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים או שירותים מבין המוצרים והשירותים המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות המבוקשים. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג "דף מכירה" בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף המכירה"). החברה רשאית לעדכן את דף המכירה מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים ו/או מוצרים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
 2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
 3. בהתייחס למוצרי תוכנה – הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן.
 4. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היצרן.
 5. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 6. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לידיעתכם, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עשויה להוות עבירה פלילית ועשויים להינקט צעדים משפטיים (אזרחיים ו/או פליליים) כנגד מי שמסר פרט כוזב, לרבות תביעת שיפוי בגין נזקים שייגרמו, אם ייגרמו, עקב שיבוש הפעלת האתר. בהתאם לאישור המשתמש, יוכל לשמש המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר גם לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
 7. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב המשתמש בגין רכישת הפריט או השירות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי מיד בסיום ביצוע ההזמנה.
 8. תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
  • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
  • השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה.
  • השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שקובץ המדיה שמסר/העלה המשתמש הינו באיכות טובה ומספקת, לפי קביעת החברה. במקרה של קובץ באיכות נמוכה, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה.
  • הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
  • ההזמנה תירשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה מכרעת לאמור בהם.

אספקה

 1. אלא אם צוין מפורשות אחרת בדף המכירה של המוצר ו/או השירות, לאחר השלמת ביצוע פעולת הרכישה ובתוך 7 ימים לכל היותר ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, מתחייבת החברה לספק את המוצר ו/או השירות שנרכשו לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהוקלדה בדף ההזמנה ו/או לספקו באזור האישי של המשתמש באתר החברה. הפריטים מסופקים כקובץ דיגיטלי הניתן להורדה מקישור שיישלח למשתמש שהשלים בהצלחה את פעולת הרכישה, ובמקרה של רישיון תוכנה יצורף קוד אקטיבציה מספרי לשם הפעלת התוכנה.
 2. זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג', לרבות יצרן הפריטים, ספק מנוע התמלול או ספק שירות הטיוב האנושי אשר אינם תלויים בהחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכי ידוע לו שהחברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים במקרים הבאים:
 • עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 • כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה.
 • החברה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, החברה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.
 • מועדי אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. מועד האספקה נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י החברה.

ביטול עסקה

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול העסקה ייעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של החברה או בדוא"ל service@timloola.co.il ויתאפשר בכפוף להסכמת יצרן התוכנה ובלבד שטרם בוצעה אקטיבציה לרישוי התוכנה. בכל שאלה הקשורה לבירורים, ביטולים, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: service@timloola.co.il.
 2. מוצרים שניתן לשכפל ו/או להעתיק ו/או להקליט ו/או שהלקוח פתח את אריזתם המקורית (או כאשר אריזתם המקורית קרועה בצורה מחשידה) או מוצר תוכנה שהותקן ובוצעה לו אקטיבציה או שנרכש "שמית" על ידי המשתמש לא יהיו ניתנים להחזרה / ביטול / החלפה.
 3. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שאושר על ידי החברה, יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר.
 4. במידה ומתעורר אצל המשתמש חשש שהמוצר פגום, עליו לפנות באופן מיידי לחברת החברה לקבלת שירות.

 

ביטול עסקה על ידי החברה

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • אם נפלה טעות בהצגת המוצר בחנות ו/או באספקת המוצר אל המשתמש, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
 • אם קובץ המדיה שמסר/העלה המשתמש אינו באיכות טובה ומספקת, לפי קביעת החברה.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
 • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, במערכות תקשורת כלשהן ו/או תקלות מחשב, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה
 • במקרה בו החליטה החברה, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
 • אם המוצר אזל מהמלאי לפני או אחרי שהתבצעה העסקה.
 • אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, קיים חשש שהתמורה בגין העסקה לא תשולם.
 • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
 • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין לרבות במקרה בו המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
 • במקרה בו המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;
 • בוטלה עסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לנזק מסוג כלשהו לרבות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר. פרטיו האישים של המשתמש (שם ודרכי התקשרות), יישמרו במאגר המידע של החברה לצורך יצירת קשר עם הלקוחות. להסרה, ניתן ללחוץ על קישור "הסרה מרשימת תפוצה" או בכתב לשירות הלקוחות של החברה במייל: service@timloola.co.il. ביצוע ההסרה עשוי להימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה. החברה נעזרת בחברה חיצונית [טרנזילה – אינטרספייס בע"מ] לצורך סליקת כרטיסי האשראי וזאת דרך שרת מאובטח PCI. בהתאם לכך, פרטי כרטיס האשראי אינם נרשמים באתר ולא נשמרים במחשבי החברה.
 2. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: service@timloola.co.il.

 

השימוש באתר

 1. הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים לעיל ולהלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).
 2. הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים, חינוכיים ואקדמיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
 3. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
 4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 5. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 6. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 7. אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 8. אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 9. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

רישום

 1. השימוש באתר אינו כרוך ברישום. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד ללקוחות שרכשו שירותים או מוצרים, רישום לרשימות התפוצה של החברה, יצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.
 2. ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים, או אילו מהם.
 3. במידה ונתבקשת למסור את הפרטים כאמור לצורך שימוש באילו משירותי האתר, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את השתתפותך בפעילות הרצויה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.
 4. המידע שתמסור בעת הרישום וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי החברה. אין עליך חובה על-פי חוק למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשלים את הרישום. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למתואר בסעיף אבטחת מידע ופרטיות.
 5. השימוש בחלקים שונים של האתר, כגון האזור המיועד לשימוש לקוחות רשומים, עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה (כפי שנבחרו על-ידך במהלך הרישום או כפי שנמסרו לך על-ידי נציגי החברה), שיזהו אותך בכל כניסה לדף הרלבנטי. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
 6. החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש במדורי האתר הטעונים רישום, לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחסום את גישתך למדורים כאמור, או לבטל את רישומך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של החברה;
  • אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו, כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי השימוש באתר או התקנון;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

 

תוכן משתמשים וגולשים באתר

 1. בעת טעינת ופרסום תכנים באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או הטעינה (Upload) כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במסגרת האתר, או לטעון אליו, את התכנים הבאים :
  • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
  • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
  • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
  • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
  • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);
  • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
  • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
  • כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
  • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
  • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
  • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח האתר, אופיו או מטרותיו;

 

 1. החברה רשאית לסרב לקבל/לעבד, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפרת את תנאי התקנון או תנאי השימוש, או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך לפרסם ולטעון תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.
 2. החליטה החברה לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת לפרסום, באתר או ברשתות החברתיות – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו, להוסיף לו כותרות מתאימות וכיו”ב. החברה אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה.
 3. למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ועשויים גם להיות מוצגים במסגרת פעילויות נוספות של החברה. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

 

קישורים

 1. יתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. חלק מהתכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה, והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם.
 2. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 3. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 4. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

תכנים בעלי אופי מסחרי

 1. האתר משמש, בין הייתר למכירת מוצרים ושירותים ועל כן החברה עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי (כגון במסגרת “חלון ראווה” לאתרי מסחר אלקטרוני), לרבות תכנים שמקורם בתומכים ונותני חסות.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו במסגרת האתר מטעם צדדים שלישיים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים שיפורסמו על ידי צד שלישי ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 4. השם נגישות לעם בע"מ, שם המותג ("תמלולה"), סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיו"ב – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 5. החברה אינה טוענת לבעלות בתכנים שהמשתמש מעלה במסגרת האתר, או באמצעותו. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים כאמור, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש לחברה כמפורט בתנאים אלה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

שיפוי והמחאה

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת במסגרת האתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש שעשית באתר.
 2. המשתמש אינו רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. החברה רשאית להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל את התחייבויות החברה לפי ההסכמים הקיימים.

 

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו.

 

  דברו איתנו  האתר בהרצה
  דילוג לתוכן